BG05M9OP001-1.051 "ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура „Съвместни дейности на социалните партньори“"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Съвместни дейности на социалните партньори“. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща sp@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 18.01.2019 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.