BG05M9OP001-2.005 "ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Активно включване"

С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква вашите предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване в срок до 17:30 часа на 05.08.2016г. (включително) на електронна поща:
active_inclusion@mlsp.government.bg
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!
Следва да имате предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.