BG05M9OP001-1.020 "ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Подкрепа за предприемачество"

Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща podkrepaza_predpriemachestvo@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 30.01.2017 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.