2014BG05M9OP001-3.2015.001 "Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“

Целта на процедурата е: Да подпомогне интеграционните политики, като създаде ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на постиженията/ неуспехите от провежданата Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (Стратегията) и други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България. По този начин ще бъде създаден адекватен и ефективен механизъм за проследяване на изпълнението, неговото качество, постигнатите резултати, настъпилите промени, а също и на съществуващи проблеми, при постигане на целите на Стратегията и на други мерки и проекти за социално включване на уязвими групи с фокус върху ромите, планирани на национално и местно ниво.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 2 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 27.02.2015 г.