BG05M9OP001-1.127 "Развитие на дигиталните умения – Компонент 1"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отвори за кандидатстване процедурата „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 1, по която ще бъде разработена Методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения на работната сила в България. Разработената методология ще бъде основата за реализиране на Компонент 2 на операцията, в рамките на който ще бъдат анализирани потребностите от дигитални умения по икономически сектори, ще се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии. Основната цел на операция „Развитие на дигиталните умения“ е да спомогне за преодоляване на дисбалансите между работната сила и непрекъснато развиващия се пазар на труда.

Компонент 1 на операция „Развитие на дигиталните умения“ е с директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и с проект може да кандидатства единствено дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика. За реализиране на дейностите по проекта асоциирани партньори могат да бъдат представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, Агенцията по заетостта и НАПОО.

Бюджетът на Компонент 1 е 190 000 лв.

Крайният срок за кандидатстване е 1 февруари 2021 г.