BG05M9OP001-1.128 "Развитие на дигиталните умения – Компонент 2"

Процедури в процес на изпълнение

Процедурата „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2, е насочена към разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения на работната сила в България по ключови професии. Основната цел е подпомагане преодоляването на дисбалансите между дигиталните знания и умения на работната сила и непрекъснато развиващия се пазар на труда. Вторият компонент на операция „Развитие на дигиталните умения“ се фокусира върху определяне на специфичните нива на дигитални умения на заетите по сектори, идентифициране на конкретни дефицити в тези умения и подпомагане придобиването на дигиталните умения, нужни за изпълнението на ежедневни задачи в работата.

Проекти могат да подават национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите в партньорство помежду си и с Министерство на труда и социалната политика. При подаване на проектни предложения кандидатът не може да участва самостоятелно. Допустим партньор също е и Националната агенция за професионално образование и обучение.  

„Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2 финансира анализ на потребностите от дигитални умения по икономически сектори. На база на него се очаква да се разработят профилите за дигитални умения по ключови професии. Определянето на нивата на дигиталните компетенции трябва да отговаря на европейската рамка DigComp2.1. Други дейности, които ще получат подкрепа, са тестване на текущите умения на работната сила по сектори, разработването на програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, тестване и адаптиране на програмите и др. В резултат на изпълнението на проектите по операцията се очаква 3600 заети да бъдат тествани и след това обучени.

Дейностите по одобрените проекти трябва да приключат до 30.06.2023 г. Общият размер на бюджета на „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2 е 13 854 731.45 лв.

Процедурата е с 3 крайни срока за подаване на проектни предложения.
•    Първи краен срок: 16.04.2021 г., 17:30 ч.
•    Втори прием ще бъде отворен на 17.04.2021 г. с краен срок: 17.05.2021 г., 17:30 ч., при наличие на свободен финансов ресурс.
•    Трети прием ще бъде отворен на 18.05.2021 г. с краен срок: 17.06.2021 г., 17:30 ч., при  останали финансови средства.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg.