BG05M9OP001-3.014 "Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях"

Процедурата „Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях“ на ОПРЧР цели да подобри ефективността на политиките, провеждани от Държавната агенция за закрила на детето, по отношение на спазване правата на децата и активното им включване в процеса на вземане на решение при въвеждане и развитие на политиките в сектора. Чрез прилагането й ще бъде разработена единна държавна политика за децата, извън рамките на социалното подпомагане така, че тя да бъде адекватна на актуалната обстановка.

За целта в рамките на процедурата „Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях“ ще бъде извършен подробен анализ на съществуващата система и политики и ще бъде развит българският модел на детско и младежко участие в процеса на вземане на решение при въвеждане и развитие на политиките в контекста на детските права.

В процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участва единствено Държавната агенция за закрила на детето.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 ч. на 31.01.2018 г.