BG05M9OP001-3.013 "Pазвитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания"

Процедура „Pазвитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания“ е разработена, за да актуализира и оптимизира политиките по интеграцията на хората с увреждания. Специфична цел на схемата е също да се повиши квалификацията на служителите в администрацията, които работят в сферата. Като резултат 120 служители в сектора на политиките по интеграция на хората с увреждания ще подобрят професионалната си подготовка и ще повишат знанията и уменията си.

В рамките на процедура ще бъде изготвен анализ промените в социално-икономическия статус на хората с увреждания след 2009 година като работен капитал, както и анализ на ефективността на досега провежданите политики в сектора.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000 лева.

В процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участва единствено Агенцията за хората с увреждания.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 часа на 15.01.2018 година.