BG05M9OP001-1.013 "Развитие на националната система за оценка на компетенциите – My Competence"

MyCompetence е информационна система за оценка на компетенциите, която осигурява събиране на актуални данни и анализи за нуждите от умения и компетентности на работната сила по сектори и региони, както и възможността за тяхното прогнозиране.

Чрез разработването на професионални стандарти за компетентност в упражняването на конкретна професия и длъжност (компетентностни модели) на ниво предприятие се цели подобряване уменията на предприятията да дефинират необходимите компетенции за определени професии и по-адекватно определяне на нуждите от работна сила с определени умения,  както и оценяването на възвръщаемостта (добавената стойност) от обученията на заетите.

На ниво политики, операцията ще осигури предоставянето на актуални данни и анализи за нуждите от умения и компетентности и развитието на пазара на труда в това отношение и ще се използва за по-доброто прогнозиране на необходимостта от компетенции в обхванатите сектори, както и формулиране на препоръки за мерки, насочени към тези потребности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 2 524 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, www.eufunds.bg и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 15.07.2016 г. 17:30 часа. Проектното предложение по настоящата процедура следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg