BG05M9OP001-1.012 "Развитие на политики и инструменти за подобряване на условията на труд в малки и средни предприятия /МСП/ в производствената верига на МНК"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., открива процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.012 „РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ВЕРИГА НА МНК” с конкретен бенефициент Конфедерация на независимите синдикати в България.

Целта на операцията е да се подобрят условията на труд и повиши качеството на работните места в предприятията, чрез усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични (с въздействие върху заетостта и условията на труд) стандарти в МСП, част от производствената верига на мултинационалните компании.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 2 500 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/  и  https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 30.06.2016 г., 17:30 часа. Проектното предложение по настоящата процедура следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.