BG05M9OP001-1.051 "Съвместни дейности на социалните партньори"

Процедури в процес на изпълнение

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

• да окаже подкрепа за съвместни действия на социалните партньори в процеса на разработването и въвеждането на нови практики и инструменти за адаптиране на предприятията в избрани сфери на действие, както и във връзка с разширяването на приложното поле на добре функциониращ социален диалог.

• да допринесе за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище в сфери като: борба с недекларираната заетост, включително при новите форми на заетост; създаване на предпоставки и инструментариум за прилагане на социалния одит и социалния диалог; подобряване условията на труд и колективното трудово договаряне; въвеждане на практики за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху намаляване на текучеството и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Съвместни дейности на социалните партньори“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустимите типове дейности, които ще получат подкрепа са:

1. Развитие на партньорски взаимоотношения между организации на работниците и служителите и организации на работодателите на национално, секторно или браншово ниво; подобряване на социалния диалог и изработване на общи стратегии за секторни споразумения и колективно трудово договаряне;

2. Провеждане на изследвания и анализи, идентифициране, набиране и обработване на съществуващи практики и на иновативни инструменти и подходи от страната и чужбина, свързани с идентифицирани проблеми в целевите сфери, с цел създаване, тестване и прецизиране на модели и инструменти за прилагането им в практиката;

3. Действия за апробиране, тестване, подготовка за масово въвеждане на методологии, практики, модели и инструменти в целевите сфери на операцията;

4. Надграждане на съществуващи инструменти, информационни системи или платформи за проследяване на развитието на определени идентифицирани проблеми и предлаганите и тествани нови решения за тях, както и за оценка и прецизиране на инструментите, ползвани за тяхното решаване;

5. Разработване и пилотно тестване на нови механизми, социални стандарти и инструменти за въздействие върху организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, колективното трудово договаряне, социалния одит и социалния диалог;

6. Разработване на типови документи, програми за обучения и методически материали, необходими за въвеждането в практиката на изработените нови решения и механизми в широк кръг предприятия, в т.ч. по отношение на колективното трудово договаряне;

7. Провеждане на пилотни тестови обучения, с цел апробиране на разработени нови механизми, програми и др.;

8. Дейности по създаване на информационни масиви и електронно и печатно съдържание, които да се ползват масово за информиране и консултиране на работниците и служителите и на работодателите; Предварителна и/или окончателна оценка на въздействието от разработваните нови инструменти, модели и практики и тяхната приложимост и устойчивост.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg; https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 07.05.2019 г.; 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg