BG05M9OP001-2.081 "Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения"

Процедури в процес на изпълнение

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедурата „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектни предложения ще се приемат до 17:30 часа на 10 юни 2020 г. Допустими за кандидатстване са социални предприятия, вписани в Регистъра съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, в партньорство с неправителствени организации, социални предприятия и доставчици на социални услуги. По процедурата не са допустими общините. Пълният комплект, заедно с изменените Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/ .

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за заетост в социалните предприятия, насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване. По операцията ще се осигурява заетост за период до 12 месеца на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения, които ще бъдат наемани на трудов договор. Ще им бъде осигурен наставник, който да ги подпомага в работния процес.

Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв. Максималният размер за проектно предложение е 200 000 лева.