BG05M9OP001-2.062 "Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения"

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. Конкретни бенефициенти по процедурата са следните общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа – община Дряново, община Своге, община Велико Търново, община Кюстендил, Столична община, община Шумен, община Перник, община Търговище, община Кърджали, община Враца.

Общият бюджет на процедурата е 10 млн. лв. Конкретните бенефициенти могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 1 млн. лв.

Целта на процедурата е да се създадат центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения. В центровете ще се предоставят подкрепящи социални услуги за създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността според възможностите на нуждаещите се лица. Предоставяните в центровете услуги ще целят развиване на потенциала на лицата с интелектуални затруднения чрез изграждане на трудови и социални умения. Специалисти ще предоставят психо-социална рехабилитация за хората според потребностите им. Потребителите на услугата ще имат достъп до трудотерапия, подкрепа чрез менторство за провеждане на трудова практика и трудова заетост в реална работна среда, за въвеждане и обучение на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, както и до текуща подкрепа в работния процес.

Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 септември 2019 г. до 17:30 часа. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg