BG05M9OP001-2.062 "Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения"

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е удължен до 31.08.2020 г., 17:30 часа.

С проектни предложения могат да кандидатстват общините – допустими кандидати, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа – община Дряново, община Своге, община Велико Търново, община Кюстендил, Столична община, община Шумен, община Перник, община Търговище, община Кърджали, община Враца.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 000 000 лева, а общият бюджет на процедурата е 18 млн. лв.

По настоящата процедура е допустимо партньорството с доставчици на социални услуги, неправителствени организации, публични лечебни и здравни заведения и Министерство на здравеопазването. С оглед на целенасочеността на дейностите и търсените резултати, партньорството е задължително само с публичните лечебни и здравни заведения като за целите на настоящата процедура, под „публични лечебни и здравни заведения“ се имат предвид държавните психиатрични болници.

Допустими са дейности за осигуряване на достъп до почасови услуги, извършване на рехабилитация, социално и психологическо консултиране на лицата от целевата група, придобиване и/или възстановяване на уменията за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа и други профилирани дейности за подкрепа на лицата от целевата група, свързани с трудотерапия, подкрепа за трудово наставничество, ремонт и оборудване на съществуващ сграден фонд с цел предоставяне на услугите в новите центрове, съгласно потребностите на целевата група.

Изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 30.06.2023 г.

Пълният комплект, заедно с изменените Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/ .