BG05M9OP001-1.015 "Специализация в здравеопазването"

Основната цел на операцията е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари-специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги. Операцията ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност (лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина) да продължат и завършат своето обучение по специалността. Това ще разшири възможностите за модернизиране на знанията и уменията на здравните специалисти в страната и ще бъде предпоставка за осигуряването на повече специалисти в системата на здравеопазването.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 500 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 16.08.2016 г., 17:30 часа. Проектното предложение по настоящата процедура следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.