BG05M9OP001-3.008 "Специализирани обучения за служителите от МТСП"

Конкретен бенефициент по процедурата е Дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“, МТСП.

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

– Да се предостави подкрепа за повишаване на квалификацията на служителите от МТСП, ангажирани в специализираните сфери на компетентност на МТСП – пазара на труда, социалното включване, равните възможности, недискриминацията, условията на труд, демографското развитие и др.;

– Да се повиши капацитета на служителите в МТСП, отговорни за разработването и прилагането на политиките в горепосочените области, вкл. за планиране, мониторинг и анализ в тези области, както и подобряване на уменията за предприемане на адекватни дейности и решения, както и за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения.

Предвидените по операцията дейности ще подобрят капацитета на служителите за разработването и планирането на стратегически документи и нормативна база, в съответствие с приоритетни за МТСП области, както и за извършването на оценки в сферата на тези политики.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 2 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение 25.11.2016 г., 17:30 часа.