BG05M9OP001-5.001 "Техническа помощ 2014-2020"

Цели на Процедурата:

Да се подкрепи повишаването на капацитета на УО за управление на програмата чрез прилагането на принципите на добро управление и подобрени подходи в програмирането, изпълнението, мониторинга, контрола и оценката на оперативната програма.

Да се подкрепи подобряване на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проектни предложения, които да съответстват напълно на приоритетите, целите и изискванията на оперативната програма.

Да се повиши информираността за възможностите, които оперативната програма предлага за финансиране на дейности в контекста на политиките, подкрепяни от програмата чрез ЕСФ.

Допустим конкретен бенефициент по настоящата процедура е Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на МТСП.