BG05M9OP001-4.001 "ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите предложения и становища по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Предложенията си можете да изпратите на електронна поща tnd@mlsp.government.bg Крайният срок е 17:30 часа на 19.12.2016 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по процедурата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани и на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.