BG05M9OP001-3.002 "Центрове за заетост и социално подпомагане"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 3.002 Центрове за заетост и социално подпомагане /ЦЗСП/. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на труда и социалната политика, с партньори Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане.

Операцията ще апробира модел на административно обслужване по интегриран начин чрез обезпечаване и подкрепа за дейността на Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), които ще предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане. ЦЗСП могат да извършват координирано взаимодействие между системите за социално подпомагане и за насърчаване на заетостта в търсене на възможност за социалното включване и осигуряване на заетост на уязвими групи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 28.08.2015 г. 00:00 часа. Проектното предложение по настоящата процедура следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.