BG05M9OP001-3.011 "Заедно срещу насилието"

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне „Заедно срещу насилието“ е в контекста на произтичащите от ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) ангажименти, а именно да се планират и осигурят необходимите общи и специални мерки от държавата по отношение на жертвите на насилие на територията на цялата страна. По този начин ще се осигурят необходимите превантивни и последващи мерки за защита на тази уязвима група. Целта е на база на изготвените анализи и изследване да се дадат конкретни предложения за промени в политиката в областта на социалните услуги за жертвите на насилие и най-вече достъпа до тях. Операцията ще постави специален акцент върху негативните традиционни практики, като ранните бракове и др., които представляват важен сегмент от насилието върху жени, домашното насилие и т.н. и в същото време често остават скрити.  За преодоляване на идентифицираното неравностойно положение се предвижда да се изгради система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на мъжете и жените, която ще въведе задължение за държавните органи да събират, регистрират и обработват данни по пол при изпълнение на политиката по равнопоставеност на мъжете и жените. Операцията също така цели да дефинира и отговори на потребностите на социалните работници от дирекциите „Социално подпомагане” и да повиши техния професионален капацитет при работата им по случаи на домашно насилие. В рамките на операцията се предвиждат и дейности за повишаване информираността на експертите, работещи по случаи на насилие и най-вече насилие, основано на полов признак, а също така и повишаване информираността на гражданското общество.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Заедно срещу насилието“ е 1 000 000  лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение 20.01.2017 г., 17:30 часа.