BG05M9OP001-1.106 "Заетост за теб"

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява за кандидатстване процедурата „Заетост за теб“. Операцията е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а Агенцията по заетостта е конкретен бенефициент. Общият бюджет на операцията е 160 млн. лв.

Основната цел на операцията е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID–19.

Процедурата „Заетост за теб“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 юни 2020 г., 17:30 часа.