BG05M9OP001-1.099 "Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи"

ОПРЧР обявява процедура BG05M9OP001-1.099 „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедурата „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“. Операцията е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент. Общият бюджет на операцията е 60 млн. лв.

Основната цел на операцията е превенция и подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19. Допълнителни публични ресурси следва да се мобилизират за подпомагане на системите за здравеопазване и други дейности, пряко свързани с огнището на болестта.

Необходими са значителни и бързи интервенции в системите на здравеопазването, вкл. и осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда, за да може здравната система да работи  ефективно при значителен стрес и да успее да преодолее безпрецедентните предизвикателства, свързани с избухването на COVID-19.

Процедурата „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“ се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на ЕСФ.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 31 март 2020 г., 17:30 часа.