ОПРЧР организира информационен ден за работодатели, НПО-та и социални предприятия по процедурата за професионална интеграция на младежи от социални услуги

На 15 януари 2020 г. от 10 до 13 часа ще се проведе информационен ден за кандидатите по операция „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“. Информационният ден ще се състои в зала Пресцентър на Министерство на труда и социалната политика на адрес: София, ул. „Триадица“ №2.

Работодатели, неправителствени организации и социални предприятия могат да кандидатстват с проектни предложения за 100 % безвъзмездна финансова помощ от ОПРЧР.

Управляващият орган на ОПРЧР ще отговаря на въпроси и ще представи Условията за кандидатстване по процедура „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“.
Целта на подкрепата от ОПРЧР е формирането на умения за самостоятелност, учене, работа, личностно развитие у младежите, лишени от родителска грижа, и у тези, които напускат центровете за настаняване и социалните услуги в общността. Изпълнението на проекти по операцията ще подпомогне младежите в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността, да се включат на пазара на труда и да водят по-самостоятелен живот.

Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв., разделен в два компонента.

По Компонент 1 с бюджет 1,5 млн. лв. работодатели и НПО-та ще могат да организират мотивационни обучения, както и обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Работодателите ще бъдат стимулирани да наемат безработни младежи, а на новонаетите ще бъдат осигурявани трудови наставници.
Компонент 2 с бюджет 1.5 млн. лв. ще осигури подкрепа на социални предприятия, включени в Регистъра на социалните предприятия, за осигуряване на заетост, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н. Социалните предприятия ще подпомагат създаването на трудови навици и социални умения на практика.

Крайният срок за кандидатстване по двата Компонента на операцията е 21.02.2020 г., 17:30 ч. в ИСУН 2020.

Информационен ден по процедура за ПБФП „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, организира провеждането на …

Център на организация „Малки български хора“
Зам.-министър Русинова: С новия център на организация „Малки български хора“ ще покажем как действат интегрираните услуги

Новосъздаденият център на Националната организация „Малки български хора“, който ще проведе Ден на отворените врати в петък, ще демонстрира на практика как ще …

Покажи Още