В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) в Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. са определени служител и негов заместник, отговорни за борбата с нередностите.

Тези служители ще разгледат изпратените от Вас сигнали за забелязани нередности по време на кандидатстването и изпълнението на проекти по оперативната програма. Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ или по поддоговарянето и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Едновременно с това ще се стартира и процедура по регистриране и докладване на нередността, като няма да се разкрива самоличността на подателя на сигнала.
В случай, че разполагате с информация за нередност, моля, следвайте указанията:

  1. Във формата е желателно да попълните име на подателя и електронен адрес за обратна връзка;
  2. Опишете възможно най-подробно забелязаната нередност;
  3. Натиснете бутона „Изпрати“, след което ще получите на посочения от Вас електронен адрес съобщение с потвърждение, че изпратената от Вас информация е получена. В случай, че желаете, след получаване на потвърждението може да посочите телефон за връзка, който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация. Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата.