Указания на УО на ОПРЧР относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, във връзка с препоръки за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19

При непредвидима извънредна ситуация, която е извън контрола на Управляващия орган и бенефициентите и която не позволява изпълнението на основни и задължителни дейности, включени в договорите за ПБФП по програмата и във връзка с действащи заповеди на Министъра на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Управляващият орган на ОПРЧР дава следните указания:

За всички договори, които се изпълняват в момента:

1. В случаите, в които е ограничено провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия, планирани да бъдат извършвани в присъствена форма, същите следва да преминат в дистанционна форма /ако е приложимо/. В случай, че същите не могат да бъдат проведени дистанционно, се налага временно спиране на проектните дейности. В случай, че планираните дейности се провеждат в дистанционна форма, бенефициентът на БФП следва да предостави при внасянето на междинен/окончателен отчет доказателствен материал, който да даде разумна увереност на УО относно качественото им провеждане. Бенефициентът следва да предостави подходящи доказателствени материали от проведените събития изпълнявани онлайн чрез платформи (Zoom, MS Teams, Google meet и др.), в т.ч., програма за събитията, изпратени покани в ел. формат до участниците, списък на участниците (логове от платформата, в която се провежда онлайн събитието, където да е видно дата и час на влизане и продължителност на участието), принт – скрийн по време на събитието, където да е видно дата и час от провеждането, както и презентации (където е приложимо). При провеждане на събития, в които планирате да вземат участие по-голям брой лица като например конференции, семинари, форуми и др., следва да уведомите УО, като изпратите линк за събитието в модул „Кореспонденция в ИСУН“.

2. Проектите, в които се предоставят социални услуги на лица и младежи, следва да преминат в дистанционна форма на работа, ако предвидените дейности позволяват тяхното осъществяване. Ангажимент на всеки един бенефициент е запазване на качественото предоставяне на услугите и осигуряване на доказателства за тяхното действително извършване. В случай, че не е възможно осъществяване на дейности в дистанционна форма, изпълняваните договори могат да бъдат временно спрени.

3. Проектите, в които се предоставят социални услуги от резидентен тип могат да продължат да функционират при спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 на Министерството на здравеопазването и РЗИ. Настаняването в новоразкрита социална услуга може да бъде извършвано при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването и РЗИ с цел превенция от COVID-19, както и съгласно допълнителни инструкции дадени от МТСП.

4. В случаите, в които дейностите по проекта не са временно спрени и същите могат да се изпълняват без противоречие на противоепидемичните законови мерки, всички разходи за предоставянето на социални и социално-здравни услуги ще бъдат възстановявани от УО. Освен подписани и сканирани, бенефициентът има възможност да подписва и с електронен подпис документи, касаещи отчитането.

5. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите по всички договори по програмата. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора. Срокът на изпълнението на проектите може да бъде удължаван най-късно до 30.06.2023г. или крайния срок на операцията, ако завършва след този срок.

6. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всички договори по програмата до края на срока на съответната операция чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор. При изявено желание от страна на бенефициента, допълнителното споразумение може да бъде подписано с електронен подпис и от двете страни. Това следва да бъде изрично заявено предварително в съобщение до УО с искането за изменение. В случай на необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната операция, но не по-късно от 30.06.2023г.

7. При изпълнение на мерки за осигуряване на субсидирана заетост е допустимо въвеждане на всички предвидени възможности за гъвкаво работно време, включително работа от разстояние. В тази връзка, следва да се водят актуални графици относно промените в продължителността и/или промяната на работа „от разстояние“.

За договори, в рамките на които се предоставят обучения, в т.ч. и тези по операция BG05M9OP001-1.057 „Умения“, са налице освен горепосочените и следните допълнителни указания:

1. В случай, че бенефициентът е планирал обучения в присъствена форма, същите могат да преминат в дистанционна форма на обучение, като за посочения период на временна ограничителна мярка, проектите свързани с обучения по операцията, следва да преустановят всички планирани и изпълнявани дейности в присъствена и е налице възможност да преминат в дистанционна форма на обучение, при спазване на предварително заложените часове за обучение за всяко едно обучено лице и депозиране на мотивирано искане за промяна.

Бенефициенти, които предвиждат преминаване в дистанционна форма на обучение, следва да изпълнят описаното в съответното ръководство и са длъжни да предоставят на УО график за провеждането на обученията, както и достъп до платформата за обучение преди стартирането на обучението за период до верифициране на ИОП. При отчитане на обучението се прилагат логове от обучението, като задължително от тях е виден периода на активност на всяко обучаемо лице подневно. В случай на каквато и да е промяна, бенефициентът следва да уведоми УО по надлежния ред, минимум 1 ден преди промяната на графика относно промени на учебни дни и часове и най-късно непосредствено преди смяна на преподавател (в случаи на форс-мажорни обстоятелства).

Приложените логове от обучението и разпечатките от електронна платформа, от които е видно, че потребителят е изтеглил и/или работил „онлайн” със съответните учебни материали, практически задачи и междинни тестове, служат за доказателство, че дейността е реално извършена и е спазено изискването за покриване на минимум 80% от заложените часове при обучение по КК и ПК.

В случаите когато, потребителите са изтеглили материали, практически задачи и междинни тестове /ако WEB-базираната платформа позволява това/, учебните часове, определени в графика/учебната програма за съответния предмет или междинен тест, се считат за осъществени, само ако включително следните условия са изпълнени:

– Приложена е разпечатка от електронната платформа с логовете на лицето подневно и тя доказва, че обучаемото лице е изтеглило необходимите материали, практически задачи и междинни тестове. От разпечатката следва да е видно коя е Обучаващата организация. Разпечатката следва да бъде заверена от Обучаващата организация;

– Учебният график следва да предоставя ясна информация за броя учебни часове, предвидени за всеки предмет, модул, междинен тест, като разпределението на часовете следва да отговаря на програмата за обучение;

– Времето от изтеглянето на материалите до провеждането на теста по съответния предмет/модул, е най-малко равно на учебните часове, посочени в графика за конкретния предмет. Това гарантира, че е налице обективната възможност обучаемото лице да изпълни заложените по учебен график часове.

Във всички случаи на провеждане на дистанционно обучение в пакета отчетни документи към искането за плащане, задължително се представя подписана от обучаемото лице „Декларация-дистанционно обучение“ /приложение към настоящите указания/.

С цел придобиване на разумна увереност от страна на УО на ОП РЧР относно реалното провеждане на обученията преминали в дистанционна форма и постигането на очакваните резултати от тях, ще бъдат извършвани следните проверки на етап верификация на внесено искане за междинно/окончателно плащане по проектите:

– УО ще извършва външна независима проверка на проведените обучения по съответните договори, в съответните професионални направления, специфични обучения и/или обучения за придобиване на ключови компетентности на база извадка, на основание чл. 20 от Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество. На случаен принцип ще бъдат избрани определен брой от успешно завършилите обученията лица (получили удостоверение, сертификат, диплом), на които избран от УО на ОПР РЧР външен изпълнител ще проведе повторен изпит/тест, с цел придобиване на разумна увереност от УО за качеството на проведеното обучение.

Пример: При избрани на извадков принцип 3 /три/ от успешно завършилите обученията лица, при успешно покриване на теста от 3те лица, разходите за проведения курс на обучение ще бъдат верифицирани. В случай, че 1/едно/ или 2 /две/ от избраните 3 /три/ лица не положат успешно положеният изпит, ще бъде проведен втори изпит на всички лица, включени в конкретното искане за плащане и на база постигнатите резултати от проведеното външно оценяване, разходите за проведеното обучение на всички включени в съответния курс лица няма да бъдат верифицирани или ще се извърши частична верификация за лицата, успешно преминали през допълнителния контролен изпит. В случай, че лице откаже да се яви на повторен изпит/тест, извършените и отчетени разходи за лицето, няма да бъдат верифицирани.

След приключване на действието на забраната, следва да представите на УО на ОПРЧР актуализиран график за провеждане и довършване на временно спрените обучителни дейности.

УО няма да възстановява средства за дейности, проведени в нарушение на горните указания.

Всички указания и препоръки на УО са в съответствие с чл. 39 от ЗУСЕСИФ.

УО препоръчва стриктно спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 на Министерството на здравеопазването и РЗИ.

Следете актуална информация на интернет сайта на Оперативната програма www.esf.bg, Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.

Календар

пнвтсрчтптсбнд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31