УКАЗАНИЯ Относно прилагане на Регламент 2022/576 от 8 април 2022 година (Регламент 2022/576) за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна във връзка с възлагания по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ при изпълнение на проекти по ОП РЧР

Считано от 09.04.2022 г. влиза в сила Регламент 2022/576, който е задължителен в своята цялост и е пряко приложим за възложителите на обществени поръчки по ЗОП и ЗУСЕСИФ. Регламентът не прави изключения, основаващи се на предмета на поръчката, т.е. забраната за възлагане важи за всички обществени поръчки, с изключение на тези, предвидени в параграф 2 на член 5к от Регламента, при условията на изрична дерогация.
С Регламента се въвеждат ограничителни мерки по отношение на лица и образувания ( напр. обединения) или органи, които са посочени в чл. 5 к, § 1 от същия, както следва:
1. Забранява се възлагането или продължаването на изпълнението на всякакви договори за обществени поръчки или за концесии, попадащи в обхвата на директивите за обществените поръчки, както и на член 10, параграфи 1, 3, параграф 6, букви а) — д), параграфи 8, 9 и 10, членове 11, 12, 13 и 14 от Директива 2014/23/ЕС, членове 7 и 8, член 10, букви б) — е) и з) — й) от Директива 2014/24/ЕС, член 18, член 21, букви б) — д) и ж) — и), членове 29 и 30 от Директива 2014/25/ЕС и член 13, букви а) — г), е) — з) и й) от Директива 2009/81/ЕО, на или със:
а) руски гражданин или физическо или юридическо лице, образувание или орган, установен(о) в Русия;
б) юридическо лице, образувание или орган, повече от 50 % от правото на собственост в което е пряко или непряко притежавано от образувание, посочено в буква а) от настоящия параграф; или
в) физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) от името или по указание на образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф, включително, когато те представляват повече от 10 % от стойността на поръчката, на или с подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва по смисъла на директивите за обществените поръчки.
2. Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат възлагането и продължаването на изпълнението на поръчки, предназначени за:
а) експлоатацията, поддръжката, извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивните отпадъци, снабдяването с гориво и неговото преработване и безопасността на ядрените способности за граждански цели, продължаването на проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация, необходими за довършването на ядрени съоръжения за граждански цели, както и доставката на прекурсорни материали за производството на медицински радиоизотопи и подобни медицински приложения, технологии от критично значение за радиационния мониторинг на околната среда, както и за сътрудничеството в ядрената област за граждански цели, по-специално в областта на научноизследователската и развойната дейност;
б) междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;
в) предоставянето на строго необходими стоки или услуги, които могат да бъдат предоставени или които могат да бъдат предоставени в достатъчни количества само от лицата, посочени в параграф 1;
г) работата на дипломатически представителства и консулски служби на Съюза и на държавите членки в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право;
д) закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда от или през Русия; или
е) закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на въглища и други твърди изкопаеми горива, изброени в приложение XXII до 10 август 2022 г.
4. По отношение доставката на автомобилни горива, следва да се има предвид, че на 02.09.2022 г. на Портала за обществени консултации (ПОК) и на сайта на Министерството на финансите (МФ) е публикуван проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за предоставяне на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, вкл. проект на Доклад за внасянето му. След съгласуването му по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предстои неговото приемане.
5. Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всички дадени съгласно настоящия член разрешения в двуседмичен срок от даването на разрешение.
6. Забраните по параграф 1 не се прилагат по отношение на изпълнението до 10 октомври 2022г. на договори, сключени преди 9 април 2022г.

Поръчки необхванати от санкциите
Обществени поръчки, които не попадат в обхвата на санкциите са:
• обществени поръчки, които не са обхванати от директивите и не са конкретно включени в санкциите;
• всички обществени поръчки под праговете на директивите

Съгласно визираната разпоредба в сила от 9 април 2022 година (Регламент 2022/576), се забранява възлагането на нови договори за обществени поръчки, попадащи в обхвата на Директива 2014/24/ЕС, Директива 2014/25/ЕС и Директива 2009/81/ЕО на тези лица (т.1 от б. а) до б. в).
Същевременно, в съответствие с изискването на чл. 5 к, пар. 4 от Регламента, изпълнението на договори, сключени преди посочената дата, следва да бъде прекратено до 10.10.2022 г.

Доказване на липса или наличие на обстоятелствата по чл. 5к от регламент 2022/576
1. по отношение на нови възлагания/договори:
Участието на руски граждани, физически или юридически лица, образувания (напр. обединения) или органи по смисъла на разпоредбата може да се установи чрез проверка в публични регистри; изискване на допълнителна информация и документи при спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679/ЕС. Като добра практика и предвид затрудненията във всички случаи да се установят действителните собственици на компаниите, от ЕК препоръчват с тръжната документация кандидатът/участникът да представи Декларация относно липсата или наличието на обстоятелства по член 5k от Регламент 2022/576 от 8 април 2022 година (Регламент 2022/576) за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна( примерен образец тук приложен – приложение 1).
Проверката на обстоятелство по чл. 5к от Регламент 2022/576 се осъществява и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания (напр. обединения), които предоставят капацитет, ако изпълняват повече от 10% от стойността на поръчката.

Публичните възложители, наред с информацията по чл. 40 ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, могат да поискат от оферентите подробна информация или документация относно техните действителни собственици (всички членове на консорциума в случай на консорциуми) и евентуално също подизпълнители, доставчици и субекти, на които се разчита. Горепосочената информация може да бъде поискана и на по-късен етап, като се зачита принципът на равно третиране на кандидатите и им се дава разумен срок за реакция. Публичните възложители могат да поискат и допълнителна информация в случай на основателни съмнения относно получената информация.

Наличието на обстоятелствата по чл. 5к от регламент 2022/576 представляват самостоятелно основание за отстраняване от участие в процедура за обществена поръчка, предвид прякото приложение на Регламента. С оглед осигуряване спазването на принципите на публичност и прозрачност, възложителят би следвало да посочи обстоятелствата по чл. 5к от Регламента в обявлението, респ. в документацията за участие в поръчката, като приложи и образец на декларация относно тяхната липса или наличие. В тази връзка не е необходимо декларирането им в ЕЕДОП, чиято форма, структура и реквизити са въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/7.

2. по отношение на текущите договори:
Текущите договори, обхванати от санкциите следва да бъдат прекратени до 10.10.2022г.
Доколкото Регламент 2022/576 има пряко действие, то възложителите имат задължението да изследват наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 5к §1 от него и по време на изпълнението на договорите за обществени поръчки. Представянето на посочената декларация и проверката на декларираните данни от кандидатите/участниците е приложимо и при процедурите, които са стартирали преди влизане в сила на забраната, но все още не са приключили.
В тази връзка:
• Всички публични възложители трябва да проверят дали са сключили обществени поръчки над праговете за обществени поръчки на ЕС;
За тези договори публичните възложители трябва:
– да разгледат възможността за руско участие по смисъла на член 5k;
– да проверят дали обхватът на договорите с руско участие по принцип е обхванат от санкциите;
За да се гарантира, че няма руско участие в договора, публичният възложител може да поиска Декларация (образец на такава е приложен тук), както и да извърши проверка в публични регистри.
В случай на съмнение, публичните възложители трябва да поискат допълнителна информация, обяснение или документи.

Прилагане на чл. 5к, параграф 4 от регламент 2022/576
Решенията на публичните възложители, свързани с Регламента за санкциите, подлежат на обжалване като всяко друго решение, взето по отношение на договори, попадащи в обхвата на директивите 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО.
Предвид посоченото и възможността за преходен период за изпълнение на договорите до регламентирания краен срок за тяхното прекратяване, е необходимо наличието на изрично волеизявление на възложителя за прекратяване на изпълнението на сключен договор за обществена поръчка.
Договорите се прекратяват в съответствие с правилата на националното законодателство. Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока по чл. 29, ал. 3 от ЗОП. В образеца се отбелязва информация за предсрочното им прекратяване, като в причините се посочва наличието на обстоятелства по чл. 5к, параграф 1 от регламент 2022/576.
Съгласно член 11 от Регламента за санкциите, Регламент (ЕС) № 833/2014, не се удовлетворяват претенции, свързани с договори или операции, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с Регламента.
Възложителите следва да преценят дали след прекратяване на сключения договор, вследствие на ограничителните мерки, е необходимо да се възложи нов договор със същия предмет.
Според указанията на ЕК санкциите по Регламента представляват непредвидено събитие по смисъла на директивите. Предвид това е допустимо възлагането на процедура на договаряне без обявление, но нейното прилагане следва да се обоснове за всеки конкретен случай.
ЕК е изготвила принципни насоки за възлагане на обществени поръчки в условията на извънредна ситуация, които са приложими и за настоящия Регламент: Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 и Съобщение на Комисията относно правилата за обществените поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището.
С оглед спазването на прогласените в чл. 2 принципи на ЗОП и нуждата от технологично време за подготовка и провеждане на нови процедури, следва да се използва възможността за провеждане на ускорени процедури по реда на чл. 74, ал. 4 и чл. 75, ал. 7 от ЗОП, а в случаите когато това е невъзможно при спешна необходимост от удовлетворяване на потребностите – процедури на договаряне без обявление.
Гореупоменатите насоки са приложими и по отношение на рамковите споразумения и на сключените въз основа на тях договори за обществени поръчки.

 

Календар

пнвтсрчтптсбнд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31