Операция "Умения" |

Операция “Умения”

по-ефективни, по-успешни

Кампания на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Приключи приемът на проектни предложения от работодатели по операция “Умения”

На 3 май 2019 г. приключи приемът на проектни предложения от работодатели. 400 фирми кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общата стойност на подадените проектни предложения е 116,7 млн. лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатстват предприятията, е над 73,7 млн. лв. Общата стойност на собственото финансиране на проектните предложения е около 43,02 млн. лв. Предстои да бъде направена оценка на проектите. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000 лв., а максималният – 3,9 млн. лв.

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Ще бъдат финансирани провеждането на специфични обучения за конкретно работно място и обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Целевите групи, към които е насочена операция “Умения”, са заети, безработни и неактивни лица.

Дейности, които ще получат подкрепа

  • Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я;
  • Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

 Сума на финансиране

Общият бюджет е 30 000 000.00 лв.

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева;
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева.

Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване:
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат/партньор/и, е както следва:

  • За големи предприятия не надхвърля 50%;
  • За средни предприятия, не надхвърля 60%;
  • За малки/микро предприятия, не надхвърля 70%.

Условия за кандидатстване

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg

Проектните предложения се приемат от 01 февруари до 3 май 2019 г., 17:30 часа.

Проектите се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020: 

https://eumis2020.government.bg

Помощни документи