Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, поддържа тази уеб страница, за да могат новите инициативи на МТСП да станат публично достояние на всички заинтересовани страни. Ние се стремим да предложим на вашето внимание точна и навременна информация. Ако бъдем осведомени за допуснати от наша страна неточности, ние ще ги коригираме.

Информацията, съдържаща се на настоящата уеб страница е:

• от общ характер, и в някои случаи уточнява условията по конкретни схеми  

• не задължително изчерпателна, завършена, точна или актуализирана

Възможно е текстовете на уеб страницата да не се припокриват напълно с официално публикуваните текстове. МТСП/ГД ЕФМПП си запазва правото периодично да добавя, променя, подобрява или актуализира текстовете на уеб страницата.

Тази уеб страница може да съдържа препратки към други страници. МТСП/ГД ЕФМПП не контролира тези страници и не носи отговорност за съдържанието им, те служат само като удобство за интернет потребителите.

Правилното използване на уеб страницата е отговорност на самия потребител. При никакви условия МТСП/ГД ЕФМПП и нейните структури не отговарят за възникналите преки или косвени щети, в резултат използването на информация от тази уеб страница, дори и да са били уведомени за това предварително. Целта ни е да сведем до минимум възможността от срив, породен от технически грешки. Данните и информацията на нашата уеб страница могат да бъдат във формати и файлове, съдържащи такива грешки, които да водят до технически усложнения. МТСП/ГД ЕФМПП не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на уеб страницата или свързаните към нея външни страници.

Предупреждение за запазени права

При условие, че се цитира източника на информация, размножаването на материали от уеб страницата е разрешено. Изключение правят случаите, в които изрично е посочена необходимостта от разрешение за копиране на материали.