ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (септември 2018 г.)

УО на ОП РЧР публикува промяна в Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Промените са отразени в режим „проследяване на промяната“ в следните документи:

1. Указания за прием и изпълнение на проекти и приложенията към тях;
2. Приложение 1.2. „Условия за кандидатстване“;
3. Приложение 1.2 „Договор“;
4. Приложение 1.2 „За попълване“;
5. Приложение 1.2 „За информация“;
6. Приложение 2.1 „Образец на писма“;
7. Приложение 2.2 „Декларация за конфликт на интереси“;
8. Приложение 2.3 „Правила за работа на Оценителната комисия при подбор на проекти“;
9. Приложение 2.4 „Таблица с данни за подготовка на договори“;
10. Приложение 2.5 „Анализ за остойностяване на дейности по процедури на база предходния програмен период“.

Горецитираните документи в режим „проследяване на промяната“ са публикувани в папка „Променени приложения_СВОМР_септември2018_track“.

Променените Указания за прием и изпълнение на проекти и всички приложения към тях (с приети корекции) са публикувани в папка „ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (септември2018)“.


ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (Януари 2018 г.)

УО на ОП РЧР публикува промяна в Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Промените са отразени в режим „проследяване на промяната“ в следните документи:

 1. Указания за прием и изпълнение на проекти;
 2. Приложение 1.2. „Условия за кандидатстване“;
 3. Приложение „Обява“;
 4. Образец на Административен договор;
 5. Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите;
 6. Приложение 1.2. „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020“;
 7. Приложение „Таблица за оценка на Административното съответствие и допустимостта“;
 8. Приложение „Методология за техническа и финансова оценка“;
 9. Приложение „Формуляр за кандидатстване“
 10. Приложение II-1 – Декларация на кандидата/партньора

Важно! 

Горецитираните документи в режим „проследяване на промяната“ са публикувани в папка „Променени приложения_СВОМР_януари2018_track“.

Променените Указания за прием и изпълнение на проекти и всички приложения към тях (с приети корекции) са публикувани в папка „ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (януари2018)“.


 

ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (октомври 2017 г.)

УО на ОП РЧР публикува промяна в Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Промените са отразени в режим „проследяване на промяната“ в следните документи:

 1. Указания за прием и изпълнение на проекти;
 2. Приложение 1.1. „Обява“;
 3. Приложение 1.2. „Условия за кандидатстване“;
 4. Приложение 2.3. „Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР“;
 5. Приложение 1.2. „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020“;
 6. Приложение II. Декларация на кандидата/партньора;
 7. Приложение „Формуляр за кандидатстване“;
 8. Приложение „Таблица за оценка на Административното съответствие и допустимостта“;
 9. Образец на Административен договор.

Важно! 

Горецитираните документи в режим „проследяване на промяната“ са публикувани в папка „Променени приложения_СВОМР_окт2017_track“.

Променените Указания за прием и изпълнение на проекти и всички приложения към тях (с приети корекции) са публикувани в папка „ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (октомври 2017 г.)“.


ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР (юни 2017 г.)

УО на ОП РЧР публикува промяна в Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Промените са отразени в режим „проследяване на промяната“ в следните документи:

 1. Указания за прием и изпълнение на проекти;
 2. Приложение 1.1. „Обява“;
 3. Приложение 1.2. „Условия за кандидатстване“;
 4. Приложение 1.2. „Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура на подбор на проектни предложения“;
 5. Приложение 1.2. „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020“;
 6. Приложение 2.3. „Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР“;
 7. Приложение „Автобиография на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/ собственика на капитала на организацията“;
 8. Приложение „Формуляр за кандидатстване“;
 9.  Приложение „Таблица за оценка на Административното съответствие и допустимостта“.

Към Указанията се публикуват и образец на Административен договор и приложенията към него.

Важно! 

Във връзка с изискването на чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/20016 г. за разработване от страна на МИГ на ред за оценка на проектните предложения, моля да се има предвид, че МИГ следва да спазват изменените Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР.

Ако редът не се различава от минималните изисквания, публикувани на Единния информационен портал и Указанията за прием и изпълнение на проекти по ОП РЧР, не е необходимо да се съгласува. Прилагането на редът за оценка следва да е стриктно съгласно минималните изисквания и указанията, за да бъдат впоследствие одобрени проектите по него.

 

Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР

УО на ОП РЧР публикува Утвърдени Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР, на основание чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г. Указанията описват процедурите за изпълнение на Стратегиите за местно развитие, включващи мерки по ОП РЧР 2014-2020 г.

Към момента в Указанията не са публикувани приложенията на образеца на Административен договор и документите към него. УО на ОПРЧР ще публикува допълнително цитираните приложения.

Важно!

Във връзка с изискването на чл. 41 от ПМС 161/20016 г. за разработване от страна на МИГ на единна процедура за избор на проекти, моля да се има предвид, че процедурата следва да се разработи по отделно по всяка една от финансиращите програми.

Ако процедурата не се разминава с минималните изисквания, публикувани на Единния информационен портал и Указанията за прием и изпълнение на проекти по ОП РЧР, не е необходимо да се съгласува. Прилагането й следва да е стриктно съгласно минималните изисквания и указанията, за да бъдат впоследствие одобрени проектите по нея.

 

Изменение на Указания на УО на ОПРЧР 2014 – 2020 във връзка с предстоящия втори прием по мярка 19.2

Изменението е свързано с промяна в раздел III. „Критерии за оценка на проектите“ и е отразено в указанията в режим „проследяване на промяната“.

В т. 1. „Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения“ са прецизирани текстове относно формулирането на критерии в стратегиите за изпълнение на ВОМР. Уточнен е начинът, по който МИГ следва да разработват специфичните критерии за оценка в стратегиите си, като е конкретизирано, че не трябва да се определя тежест и точки по отношение на тях. Поставено е процентно ограничение на тежестта на специфичните критерии, разработени от МИГ. Промяната се прави с цел да се избегне допускането на грешки при подготовка на документите за втория прием на стратегии, тъй като подобни грешки могат да доведат до отхвърляне на стратегиите.

Молим всички МИГ, които подготвят стратегии по втория прием, да се съобразят с новите указания, като опишат и включат в стратегиите си ЕДИНСТВЕНО специфичните за територията критерии по всяка мярка, определени от тях. В стратегиите не трябва да се цитират задължителните по ОПРЧР критерии за оценка, одобрени от КН на програмата.

В т. 2. „Критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения – общи за ОПРЧР 2014 – 2020, приети от КН на ОПРЧР“, в раздел 1 от таблицата се извършва промяна в т. 1.2. „Опит на ръководителя на проекта“ във връзка с промяна на лицето, чийто капацитет се оценява. Вместо оценка на ръководителя на проекта, ще бъде извършвана оценка на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.) или собственика на капитала на организацията. Промяната е във връзка с въвеждане на правилата за опростени разходи по отношение на разходите за организация и управление по всички процедури, както и спазване на чл. 125, параграф 3, т. г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013г.