Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

На вниманието на кандидатите, подали проекти по мярката „Адаптирана работна среда“

Дата на публикуване: 12.02.2024
Последна актуализация: 12.02.2024

На вниманието на кандидатите, подали проекти по мярката „Адаптирана работна среда“

Във връзка с влизане в сила на нов Регламент на Комисията за минималната помощ de minimis (Регламент (ЕС) №2023/2831) и на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси” е инициирал промяна в Условията за кандидатстване по мярката „Адаптирана работна среда“

 

След като бъде получено становището от Министерството на финансите и промяната в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ стане факт, всички кандидати, подали проектни предложения по процедурата, ще бъдат уведомени през ИСУН 2020 за извършената промяна. 

 

В тази връзка, обръщаме внимание на кандидатите да следят регулярно профилите си в ИСУН 2020. Комуникацията с кандидата за представяне на документи се осъществява по електронен път чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подаден съответният проект.

На вниманието на кандидатите, подали проекти по мярката „Адаптирана работна среда“