Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

До кандидатите по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

Дата на публикуване: 03.04.2024
Последна актуализация: 03.04.2024

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ уведомява кандидатите по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“, че приключи оценката на административното съответствие и допустимостта на подадените по процедурата проектни предложения.

 

 

Списъкът на проектните предложения по процедура чрез подбор BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“, които не се допускат до етап техническа и финансова оценка с основанията за недопускането им можете да намерите ТУК

До кандидатите по процедура „Адаптирана работна среда“