Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Основният приоритет на МТСП в активната политика на пазара на труда са „уменията на бъдещето“

Дата на публикуване: 06.02.2024
Последна актуализация: 06.02.2024

Основният приоритет на МТСП в активната политика на пазара на труда са „уменията на бъдещето“

През следващите години основен приоритет на активната политика на пазара на труда ще бъдат инвестициите в изграждане и развитие на „уменията за бъдещето“ и повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила в съответствие с новите потребности на пазара на труда. Това съобщи началникът на отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика Десислава Ушколова по време на Регионалната конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която беше организирана от БТА в Бургас. Тя подчерта, че дигиталните умения придобиват все по-ключово значение за пригодността за заетост в България, а дигиталната трансформация, преходът към „зелена“ икономика, процесите на застаряване на населението и намаляването на работната сила непрекъснато поставят нови предизвикателства пред професионалното развитие и уменията на работната сила. 

 

Ушколова представи мерки за повишаване дигиталните умения на работната сила, които Министерството на труда и социалната политика реализира с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Вече е в изпълнение проектът по Плана за възстановяване и устойчивост, който е с бюджет от 379,5 млн. лв. Очаква се близо 500 000 безработни и заети лица да преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а над 100 000 участници да валидират знанията си по базови и средни дигитални умения. Обученията ще бъдат реализирани чрез електронни ваучери, за които се кандидатства онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта. След одобрение на заявения ваучер, кандидатът може да избере и доставчик на обучението. По проекта по НПВУ е създаден Единен център за полагане на изпити за базови и средни дигитални умения. 

 

Включването в безплатни обучения за дигитални умения е възможно и чрез мерки, подкрепени по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Мярката „Дигитални умения“, която е с бюджет от 40 млн. лв., дава възможност на неактивните участници да придобият общи дигитални умения на базово и средно равнище, а безработните участници да се включат в обучения за напреднало и високоспециализирано равнище на дигитални умения. Кандидатстването по мярката е възможност чрез Бюрата по труда в цялата страна. 

 

Хората в заетост, които искат да надградят дигиталните си умения до напреднало и високоспециализирано равнище, могат да се включат в дейностите по мярката „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ - Компонент 1 „Обучение“. По тази мярка се предоставят и обучения по чужд език, STEM умения, както и преносими и „меки“ умения. Допустими са курсове за придобиване и повишаване на професионалната квалификация. 

 

През 2024 г. за кандидатстване ще бъдат отворени още две мерки по ПРЧР, които дават възможност за повишаване на дигиталните умения. Мярката „Нови умения“ ще бъде с бюджет от 50 млн. лв., а проектни предложения ще могат да подават търговците по смисъла на Търговския закон. Обученията по операцията ще бъдат съобразени със спецификата на конкретното работно място и могат да бъдат насочени към придобиване и повишаване на квалификацията, дигиталните, бизнес и „меки“ умения. Допустими ще са и обученията с ментор на работното място. 

 

С мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ ще бъде дадена възможност на работещите в социални предприятия в България също да бъдат включени в обучения за дигитални умения. Операцията ще стимулира социалните предприятия да дигитализират част от дейността си, а служителите да преминат обучения за квалификация, дигитални умения, специфични и „зелени“ умения. Подкрепа ще получат и курсовете за изграждане на умения за социално предприемачество. Сред допустимите дейности ще бъдат менторство и заетост на работещите в субекти на социалната и солидарна икономика, ремонт и обзавеждане, повишаване видимостта на продуктите и услугите. Операцията ще стимулира партньорствата между субектите на социалната и солидарна икономика, както и между социалните предприятия и конвенционалния бизнес. Бюджетът на мярката ще бъде в размер на 22 млн. лв.

Основният приоритет на МТСП в активната политика на пазара на труда са „уменията на бъдещето“