Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

УО на ПРЧР: С подкрепата от Европейския социален фонд променихме много човешки съдби

Дата на публикуване: 03.04.2024
Последна актуализация: 03.04.2024

С подкрепата от Европейския социален фонд, от който се финансира Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, променихме много човешки съдби. Това заяви Ташка Габровска, държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика, която участва в Регионална конференция, организирана от Българската телеграфна агенция по проект „Европа на Балканите – Общо бъдеще“. „Мерките по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са насочени към различни групи от населението, като предоставяме средства чрез мерки основно на пазара на труда, заетостта, обученията, социалното включване и достъпа до социални услуги“, уточни Габровска. Тя акцентира върху няколко сфери, по които има сериозен принос на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. – обучението на хора в трудоспособна възраст, младежка заетост, деинституционализацията на грижите за деца в България и развитието на социалните услуги. 

 

Основен принос в сферата за обучение на хора в трудоспособна възраст е разработването на възможност за обучение чрез ваучери, с което бяха създадени много големи възможности на индивидуалните участници да получат ваучер и да изберат обучение, а на доставчиците на обучителни услуги да станат по-достъпни за ползвателите си. Ваучерният механизъм овласти самите хора да бъдат по-активни в търсенето на обучения, по-лесно да достигат до доставчиците на обучителни услуги и да реализират обучения, които да им помогнат да останат на работа или да намерят нова възможност за заетост. Работодателите също получиха европейска подкрепа в сферата на обученията, като за тях е предоставено финансиране за повишаване уменията на служителите им, които са свързани със съответното работно място. От 2007 г. до момента през обучения са преминали почти 560 000 участници. „Инвестицията в професионални умения дава възможност за много нови и по-качествени работни места и осигурява сигурност на работещите“, коментира Габровска. 

 

България е една от първите страни-членки в ЕС, която през 2014 г. приложи Европейската гаранция за младежта. По ОПРЧР са създадени много възможности за стажуване, обучение на работното място и включване в субсидирана заетост за младите хора. „За младежите без опит подкрепата по ОПРЧР беше безценен помощник да започнат своята първа работа, да придобият умения за работа или да добият опит, за да станат по-желани за работодателите“, заяви Габровска. Младежите без професия и подходящо образование имаха възможност първо да преминат през обучения и след това да покажат знания и умения, които да им отворят вратите към нови работни места. За младите хора с увреждания, освен за обучения е дадена възможност и за субсидирана заетост за период до 24 месеца, за да могат да се адаптират към работното място, да придобият работни навици и да получат подкрепа, която да им осигури устойчива заетост. За друга група млади хора – неактивните, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда положиха неимоверни усилия да ги идентифицират, активират и мотивират, за да могат да участват по-активно на пазара на труда. И в момента има действаща възможност за безработни и неактивни млади хора от 16 до 29-годишна възраст да се включат в дейностите по мярката „Младежка заетост “, която се изпълнява от Агенцията по заетостта. По проекта се предоставят възможности за стажуване за период до 9 месеца, обучение на работното място за период до 6 месеца и субсидирана заетост за период до 9 месеца.  

 

Промяната в услугите и грижите за деца е една от най-мащабните реформи, която в България се осъществи със сериозно участие от страна на ОПРЧР, припомни държавният експерт. Голяма част от мерките, с които тази сфера е подпомогната по ОПРЧР, бяха заложени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Мерките, подкрепени чрез Европейския социален фонд, бяха насочени към подобряване качеството на живот на децата, които се извеждаха от специализираните институции, превенция на изоставянето на деца, развитие на приемната грижа и на интегрирани услуги за ранно детско развитие от страна на общините, за да се работи по проблемите на децата в по-ранен етап от установяването им. Габровска уточни, че много млади хора, които са напуснали институциите, са получили пакет от услуги, които са им помогнали по-добре да се интегрират в обществото. Общо около 75 000 деца и младежи са подпомогнати с различни мерки, финансирани от ЕСФ чрез ОПРЧР. В това направление подкрепа е оказана и на доставчиците на социални услуги, които успяха да развият дейността и кадрите си.  

 

След 2014 г. във фокуса на ОПРЧР е взаимодействието между социалните и здравните услуги и развитието на интегрирани услуги. За няколко години с европейска подкрепа е изградена мрежа за достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда. „С „Патронажната грижа“ изключително много подпомогнахме възрастните и хората в невъзможност да се грижат за себе си, като подобрихме качеството на предоставяната услуга, разширихме обхвата й и създадохме добър модел, който подкрепяме и в новия програмен период 2021 – 2027 г.“, коментира Габровска. Тя припомни, че с подкрепата от ЕСФ са създадени възможности за по-достоен живот на възрастните хора, в грижата за децата и са осигурени качествени и достъпни услуги в отговор на индивидуалните потребности на хората. 

 

Ташка Габровска представи информация и относно резултатите, постигнати в Област Варна, благодарение на подкрепата по ОПРЧР 2014 – 2020 г. Около 3 500 безработни и неактивни  участници са били обект на подкрепа по Програмата, а около 6 300 младежи са получили възможност за стаж, чиракуване, обучение, заетост или са подпомогнати в сферата на социалното включване. Около 6 500 уязвими участници от Област Варна са имали достъп до услугите, финансирани от ОПРЧР, а около 5 000 деца и техните семейства пряко са усетили въздействието на ЕСФ и кохезионната политика върху своя живот. 

УО на ПРЧР: С подкрепата от Европейския социален фонд променихме много човешки съдби