Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

До 21 март се удължава срокът за кандидатстване по мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

Дата на публикуване: 31.01.2024
Последна актуализация: 01.02.2024

До 21 март се удължава срокът за кандидатстване по мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

До 21 март 2024 г. се удължава срокът за кандидатстване по мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Общият бюджет на процедурата е в размер на 100 млн. лв., а допустими кандидати са работодателите. Основната цел на мярката е осигуряване на устойчива заетост за хора в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с трайни увреждания. 

 

По проектите ще бъде осигурена субсидирана заетост, чиято продължителност за хората в неравностойно положение е за период до 12 месеца, а за хората с трайни увреждания - до 24 месеца. След приключване на проекта, работодателят следва да запази заетостта най-малко на половината нови служители в неравностойно положение за период от 50% от периода на субсидираната заетост. За хората с трайни увреждания този период следва да бъде най-малко 3 месеца. По проектите е допустимо менторството на работното място за период до 6 месеца, ако новопостъпилият служител има нужда от това. Допустимо е осигуряването на транспорт от и до работното място, ако участникът в проекта работи в населено място, което е различно от местоживеенето му. Работодателите имат възможност да адаптират работното място за новонаетите служители с трайни увреждания. Строително-монтажни дейности, оборудване и обзавеждане са допустими дейности по проекта, ако работодателят не разполага с подходящи условия за работа за служителя с трайни увреждания.  

 

Крайният срок за кандидатстване от страна на работодателите е 21 март 2024 г. Проектните предложения се подават чрез ИСУН.

До 21 март се удължава срокът за кандидатстване по мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“