Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ПРЧР ще подкрепи адаптацията на предприятията и работещите за осъществяване на дигиталния и „зеления“ преход

Дата на публикуване: 26.02.2024
Последна актуализация: 27.02.2024

В програмен период 2021 – 2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде подкрепена адаптацията на предприятията и работещите към промените, предизвикани от глобализацията, дигитализацията и променящите се модели на работа. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов по време на пресконференция за представянето на проект „Комплексен подход за осигуряване на мотивирани квалифицирани човешки ресурси: Рейтинг и инструменти за повишаване на привлекателността на ключови професии; пилотно внедряване в практиката и мултиплициране за балансирано осигуряване на квалифицирани кадри и учене през целия живот; ограничаване и превенция на недекларираната заетост и подпомагане на предприятията и заетите лица за успешен двоен преход“. Проектът е с бюджет от близо 8,5 млн. лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, КНСБ и КТ „Подкрепа“

 

Найденов подчерта, че очаква приносът на социалните партньори по мерките, свързани с адаптацията на работещите и на предприятията, да бъде съществен, особено в разработването, въвеждането и надграждането на модели и практики, които са извлечени или тествани от реалния бизнес. „За МТСП е от изключителна важност да реализира всички процеси съвместно с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и на всички заинтересовани страни, за да може преходът да бъде плавен и за работещите, и за предприятията в България“, подчерта той.

 

Сред най-важните стъпки за адаптация на предприятията и работещите към промените, зам.-министърът открои превантивните мерки, включително чрез възможности за повишаване на квалификацията, преквалификацията и придобиването на „зелени“ умения на работещи, за които има риск да загубят работата си след преструктуриране на икономиката. Планирано е разработването и реализирането на секторни и регионални стратегии, програми и модели за адаптация към промените и развитие на човешките ресурси. Работодателите и служителите ще бъдат подпомогнати за преодоляване на предизвикателствата на новите и нетипични форми на заетост, условията на труд и повишаване привлекателността на новите професии. С европейско финансиране ще бъдат подкрепени подобряването капацитета на социалните партньори и съвместните дейности за провеждане на социален диалог.

 

Найденов подчерта, че по ПРЧР са планирани редица мерки, чиято основна цел ще бъде преодоляването на дисбаланса между наличните и необходимите умения на работниците. В новия програмен период 2021 – 2027 г. подкрепа ще получат операции, свързани със създаване, тестване и внедряване на инструменти и модели на секторно и фирмено ниво за оценка на потребностите от работна сила, включително на нуждата от нови умения и квалификация. Планирани са инвестиции в умения, които са съобразени с нуждите на пазара на труда с фокус върху дигиталните и „зелените“ умения. За първи път ще бъдат създадени възможности за валидиране на знания, умения и компетенции, които са придобити по неформален път или чрез самостоятелно обучение. В следващите години ще бъдат реализирани и дейности, които създават гъвкави възможности за обучение и преквалификация на служителите, включително обучение на работното място, както и възможности за обучения на управленския персонал за надграждане на бизнес уменията.

 

„За нас е важно да стимулираме ученето през целия живот за всеки един човек в трудоспособна възраст“, заяви зам.-министър Найденов. За целта са планирани мерки, свързани със създаването на благоприятна среда в предприятията за учене през целия живот и реализация на стратегии за учене през целия живот, както и осигуряване на гъвкави и достъпни форми на учене, включително разработване на иновативни методи и електронни ресурси за учене. Заетите лица ще бъдат стимулирани да се включват в обучения чрез професионално ориентиране, консултиране и мобилност за включване в различни курсове. Планирано е и внедряването на инструменти и механизми за учене през целия живот, в т.ч. индивидуални сметки за обучение и въвеждане на система за признаване на кратки квалификации и микроудостоверения.

 

Мярката „Социално партньорство“, по която ще бъде реализиран проектът на АИКБ, е с общ бюджет от 52 млн. лв. „Всеки един от социалните партньори в партньорство с останалите организации на работниците и служителите и на работодателите ще реализира проект по мярката“, припомни ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов. С помощта на тази мярка ще бъде надграден капацитетът на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, съвместните действия между тях в посока насърчаване на социалния диалог, колективното трудово договаряне, качествената работна среда и повишаване качеството на работната сила в България. Спасов изрази надежда мярката „Социално партньорство“ да има принос и за справяне с негативната демографска ситуация в България, привличането на високо квалифицирани кадри от чужбина и задържане на младите хора в страната. „Вярвам, че този и останалите проекти по мярката ще допринесат за усилията ни да направим България и пазара на труда едно наистина добро място, каквото заслужаваме всички ние“, заяви ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР.  

ПРЧР ще подкрепи адаптацията на предприятията и работещите за осъществяване на дигиталния и „зеления“ преход