Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Европейският център за компетенции и социални иновации отвори покана за проекти за иновативни подходи за смекчаване на последиците в ЕС от войната в Украйна

Дата на публикуване: 25.01.2024
Последна актуализация: 25.01.2024

Европейският център за компетенции за социални иновации отвори покана за проектни предложения за „Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици в страните от ЕС от агресивната война на Русия срещу Украйна“. Тя е насочена към предизвикателствата, пред които са изправени обществата и обществените услуги в държавите-членки на ЕС и подкрепя интеграцията и социалното включване на хора, които са избягали от Украйна. С насърчаване на трансфера на социални иновации, поканата има за цел да допринесе за разпространение на доказани успешни модели и приканва към трансформиране на неотложните социални проблеми във възможности. 

 

Прогнозният бюджет на поканата е в размер на 22 млн. евро. Подкрепа ще получат транснационални проекти, които имат да цел трансфер или подобряване на социалните иновации и допринасят за следните цели:
     • Интеграция и социално включване на хора, които са избягали от Украйна. По тази цел се очакват предложения за многопластов подход за интеграция на бежанците в приемащите страни от ЕС, включително чрез индивидуални решения в области като заетост, умения, жилища, достъп до социални услуги и друг вид грижи. 
     • Смекчаване на последиците от кризата върху обществата на държавите-членки и техните обществени услуги. По тази цел се очаква разработването на иновативни модели за справяне с по-широк кръг предизвикателства, като енергийна бедност, покупателна способност и разработване на по-приобщаващи социални услуги. 

 

Проектните предложения могат да бъдат подавани единствено от консорциуми, които включват задължително поне двама кандидати от най-малко две различни държави-членки на ЕС.  

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 април 2024 г. Всички проекти следва да бъдат изпратени директно онлайн чрез портала eSINNIS (Информационна система за социални иновации).