Z6_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIU94
Z7_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIU97

BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома"

Дата на публикуване: 13.09.2023
Последна актуализация: 13.02.2024

 

Промяна в условията за кандидатстване по процедурата


Измененията предоставят възможност за удължаване срока на изпълнение на договорите по процедура „Грижа в дома“ с период от два пъти по 3 месеца, като отпада изискването за представяне на Решение на Общинския съвет за разкриване на услугите като делегирана от държавата дейност или местна дейност спрямо втория период от три месеца. Допуска се и община да заяви писмено желание за продължаване предоставянето на услугите за общо шест месеца, в случай че договорът не е удължаван с първоначалния етап от три месеца.

 

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани  в ИСУН.


Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) отваря за кандидатстване мярката „Грижа в дома“, която е с бюджет от 175 млн. лв. Проектни предложения могат да подават общините в Република България, като е допустимо кандидатстване в партньорство с други общини. Основната цел на мярката „Грижа в дома“ е осигуряването на подкрепа в домашна среда за хората с увреждания и възрастните, които са зависими от грижа.

 

Чрез операция „Грижа в дома“ ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, профилактика на здравето и социално значими заболявания и съдействие, предоставяне на психологическа подкрепа. По мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда, както и обучения и супервизия на служителите.


Очаква се с мярката „Грижа в дома“ да бъдат обхванати около 32 000 възрастни и хора с увреждания, които ще получават интегрирани услуги според индивидуалните си потребности. Дейностите по операцията ще се реализират до 2025 г.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения от общините е 31 януари 2023 г.

 

Условията и документите за кандидатстване са публикувани в ИСУН.