news-logo

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“ по процедура за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и …

Information

Покана за участие в обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по схема „Ново работно място 2015” на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост …

news-logo

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. извърши промяна в Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния “

УО на ОП РЧР 2014-2020 изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ във връзка с …

news-logo

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. извърши промяна в Условията за кандидатстване и приложения към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.011

УО на ОП РЧР 2014-2020 изменя Условията за кандидатстване и приложения към тях по процедура BG05M9OP001-1.011 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване …

Нашите събития
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики