news-logo

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 информира всички заинтересовани лица, че срокът за кандидатстване по процедурата изтече на 14.06.2016 …

news-logo

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

УО на ОП РЧР 2014-2020 изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ като удължава срока за подаване …

news-logo

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.013 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – My Competence”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура …

Лого на Агенция по заетостта

Комисиите по заетост към областните управители разглеждат получените заявки от работодатели по схема „Обучения и заетост”

Агенцията по заетостта обработи получените на обявените електронни адреси заявки от работодатели през периода от 16.05.2016 г. до 20.05.2016 г. Над 6 200 заявки …

Нашите събития
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики
Фотогалерия