На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001- 4.003 ”Транснационални партньорства”

Във връзка с извършващата се в момента оценка на административно съответствие и допустимост на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-4.003 ”Транснационални партньорства ”, Управляващият …

МИГ „Раковски“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 2.022 „МИГ Раковски – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция …

До общините – кандидати по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) информира всички общини – конкретни бенефициенти по цитираната процедура, че във връзка с …

Обучения за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури „Подкрепа за предприемачеството“ и „Развитие на социалното предприемачество“

На 15 и 27 юни 2018 г. предстои провеждането на обучения за бенефициенти по управление и отчитане на договори по процедури „Подкрепа за …