На вниманието на кандидатите по процедури BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество” и BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

Предвид предстоящите празници, Управляващият орган на ОП РЧР уведомява кандидатите по процедури BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество” и BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, че …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП „Подкрепа за лицата с увреждания”

Процедурата цели да осигури качествена грижа за хора с тежки увреждания и техните семейства, като бъдат създадени центрове за комплексна подкрепа за целта. …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях”

Процедурата цели да подобри ефективността на политиките, провеждани от Държавната агенция за закрила на детето, по отношение на спазване правата на децата и …

МИГ „Костенец 2010”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“

Процедурата се изпълнява в съответствие с приоритет 1: „Подкрепа за предприемачеството“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Костенец 2010“ и ще способства за …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания”

Процедурата е разработена, за да актуализира и оптимизира политиките по интеграцията на хората с увреждания. Специфична цел на схемата е също да се …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Бъдещето на труда”

Процедурата „Бъдещето на труда“ адресира необходимостта от комплексна промяна в сферата на организацията на трудовата заетост заради нововъзникващите нови форми на препитание, навлизането …

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 – 1.026 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Равни шансове”

Процедурата „Равни шансове” е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на …

Спри да циклиш
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики