ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура „Специфични обучения”

Замисълът за създаване на процедурата „Специфични обучения“ се основава на нуждата от удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично …

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „ОТКРИЙ МЕ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”

В изпълнение на поетия си ангажимент, Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“. Публикуваните …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество“ в изпълнение на поетия си ангажимент процедурата да бъде …

Спри да циклиш
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики