На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани страни, че в момента се извършва оценка на техническо и финансово …

УО на ОПРЧР публикува допълнителен списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимост“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) е изготвен настоящият допълнителен …

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проектиBG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

Днес, 31.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“  С настоящата процедура за …

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

Днес, 31.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ Настоящата процедура има …

Управляващият орган на ОП РЧР публикува решение за изменение на Указания за попълване на Формуляра за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК и във връзка с допусната явна фактическа грешка се изменят Указания за попълване на Формуляра …

Управляващият орган на ОП РЧР публикува решение за изменение на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК и във връзка с допусната явна фактическа грешка се изменя документацията за провеждане на процедура …

Нашите събития
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики