МИГ Марица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, …

УО на ОПРЧР удължава до 15 март 2019 г. срока за кандидатстване по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава до 15 март 2019 г. срока за кандидатстване по процедурата „Патронажна грижа за …

УО на ОПРЧР отваря за кандидатстване процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“

На 1 февруари 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“, …

Агенцията за социално подпомагане започва подготовката на процеса по създаване на нови услуги в общността за възрастни в замяна на институционалната грижа

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ с …