Информационни дни по процедури „Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество”

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020, организира провеждането на информационни дни по процедури за …

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани страни, че в момента се извършва оценка на техническо и финансово …

УО на ОПРЧР публикува допълнителен списък на проектите, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимост“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) е изготвен настоящият допълнителен …

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проектиBG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

Днес, 31.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“  С настоящата процедура за …

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

Днес, 31.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ Настоящата процедура има …

Нашите събития
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики