МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ “

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет ИП 3 „Повишаване …

УО НА ОПРЧР УДЪЛЖАВА ДО 10 МАЙ 2019 Г. СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава до 10 май 2019 г. срока за кандидатстване по процедура „Патронажна грижа за …

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ – КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.0.040 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2”

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна …

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет ИП 1 …

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща …