ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Активно включване” на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на …

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията …

ФМФИБ пусна обществена поръчка за избор на финансови посредници за предоставяне на микрокредити в социалната сфера и заетостта

„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД откри процедура с 13 обособени позиции по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на …

Спри да циклиш
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики