Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ извърши промяна в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ и удължава срока за кандидатстване

УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ във връзка с промяна в чл.7, ал.3 на Постановление …

Експерти на ОП РЧР представиха пред потенциални бенефициенти процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Процедура „Развитие на социалното предприемачество“ е насочена изцяло към хората с увреждания. Идеята е те да получат по-лесен достъп до заетост и подкрепа …

Зорница Русинова: Предстои ни много работа като общество по отношение на приемане на различните граждани

Предстои ни много работа като общество по отношение на приемане на различните граждани. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура „Открий ме”

С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ очакваме решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца …

Спри да циклиш
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики