Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура „Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура чрез …

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на …

Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Равни шансове“

Г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, откри обучение на бенефициенти за изпълнение на проектите им по схемата „Равни шансове“ на …

Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри 5 нови операции в подкрепа на развитието на пазара на труда и социалното включване

В рамките на Редовното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Комитетът за наблюдение одобри 5 …

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова …