news-logo

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. открива процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.015 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., открива процедура …

news-logo

УО на ОПРЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.011 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура …

news-logo

УО на ОПРЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-3.006 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура …

news-logo

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Стартира процеса по оценка на административно съответствие и допустимост на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Моля кандидатите …

Нашите събития
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики
Фотогалерия