news-logo

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. извърши промяна в Условията за кандидатстване и приложения към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.011

УО на ОП РЧР 2014-2020 изменя Условията за кандидатстване и приложения към тях по процедура BG05M9OP001-1.011 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване …

news-logo

Покана за номиниране на представители на неправителствените организации в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Министерство на труда и социалната политика кани желаещите от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за …

Press_Fond_BG

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ подготвя старта на микрокредитния инструмент по ОПРЧР за 50 млн. лв.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на обществена поръчка за избор …

Нашите събития
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики
Фотогалерия