ЕК одобри финалното плащане по ОП РЧР 2007-2013! Първата официално затворена оперативна програма, със сто процента усвояване на средствата!

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 получи уведомление от Европейската комисия за приключване на предходния програмен период, с …

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград “, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.042 – „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места ”, Инвестиционен приоритет 6 …

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград “, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 2.025 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция …

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства” …

ИКТ Клъстер Бургас подкрепя предприемачите да развиват самостоятелен бизнес в сектора на информационните технологии с нов евро проект

27.06.2018 г. Заместник-министърът на труда и социалната политика, г-жа Зорница Русинова, и председателят на ИКТ Клъстер Бургас, г-н Петко Георгиев, подписаха договор за …