Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“

Във връзка с Решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) от месец януари 2018 г., Министерството на …

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване …

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на Европейски социален фонд – Conference of the European Social Fund Discusses Investments in People’s Development

Предизвикателствата пред политиката на ЕС в областта на човешкия капитал бяха обсъдени по време на конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на …

МИГ Раковски, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.032 „МИГ Раковски – МП01/ИП5 – Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна …

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.009„ОТКРИЙ МЕ“

Във връзка с приключване на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.009 „Открий ме” и на …

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.014 „Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях“.

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. удължава срока …