УО на ОП РЧР публикува Решение за одобряване на оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура чрез …

МИГ Раковски с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.031 – МИГ Раковски – „МПО2/ИП4 – „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: • Повишаване на чувствителността на обществеността и на местните предприемачи относно възможностите на социалната икономика …

ЕК одобри финалното плащане по ОП РЧР 2007-2013! Първата официално затворена оперативна програма, със сто процента усвояване на средствата!

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 получи уведомление от Европейската комисия за приключване на предходния програмен период, с …