На вниманието на кандидатите, одобрени за финансиране по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“

УО на ОП РЧР информира всички одобрени кандидати по процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, че поканите за представяне на документи за сключване на договор …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура чрез …

ЕК одобри финалното плащане по ОП РЧР 2007-2013! Първата официално затворена оперативна програма, със сто процента усвояване на средствата!

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 получи уведомление от Европейската комисия за приключване на предходния програмен период, с …