Зам.-министър Зорница Русинова откри кампанията „Мисията е възможна“ в Пловдив

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник-кметът на община Пловдив Георги Титюков, представители на неправителствения сектор, стотици деца от Средно училище …

Четирима кандидати се включват в надпреварата за управление на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Четирима кандидати подадоха заявление за участие в тръжната процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск“. …

Управляващият орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”.

Процедурата ще окаже подкрепа за допълняемост на проектите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура чрез …