Преодоляване: НЕВИДИМИЯТ ЧОВЕК

Преодоляване: НЕВИДИМИЯТ ЧОВЕК

ОП „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/ тази година избра нетрадиционен начин да представи постигнатите резултати – без цифри и диаграми. Програмата реализира …

news-logo

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на труда и социалната политика чрез Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“. …

Годишно събитие на ОП РЧР 2016

Годишно събитие на ОП РЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/ тази година избра нетрадиционен начин да представи постигнатите резултати – без цифри и диаграми. Програмата реализира …

news-logo

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.010 „Експертиза на работоспособността“

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на труда и социалната политика чрез Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“. С настоящата …

news-logo

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.008 „Специализирани обучения за служителите от МТСП”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. изменя Условията …

Нашите събития
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики