Зорница Русинова: Изключително важно е инициативите за интеграция на хората с увреждания да доведат до видими резултати

Процедурата „Равни шансове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) възникна в резултат на дългогодишното ни добро партньорство с организациите на и …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Равни шансове”

Процедурата „Равни шансове” е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на …

Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Приоритетна ос 4 …

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ извърши промяна в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ във връзка с промяна от 22 август …

Спри да циклиш
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики