СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП BG05M9OP001-1.022„СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“

Във връзка с приключване на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения” и на …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез директно предоставяне на БФП процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите”

Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” цели да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация и осигуряване на качествена алтернативна грижа …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Иновативни заедно”

Операцията е насочена към институциите от системата на Министерство на труда и социалната политика и цели чрез транснационално сътрудничество да допринесе за трансфера …

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за …

Транснационално партньорство
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики