news-logo

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за …

news-logo

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ открива процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”

Днес, 05.01.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ открива процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост …

news-logo

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Днес, 03.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и …

news-logo

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани страни, че в момента се извършва оценка на техническо и финансово …

news-logo

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.012 „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура …

banner-vomp

На вниманието на МИГ за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР: Приета промяна в критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения

Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР, както и подготовката на стратегии по втори прием, УО на ОП …

Нашите събития
Индикативна годишна работна програма
Отворени за кандидатстване процедури
Добри практики