Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се изпълняват интегрирани проектни предложения. Финансовата подкрепа се предоставя по ОП „Развитие …

Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по процедура „Обучения за заети лица“

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Обучения за заети лица“ на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост …

На вниманието на кандидатите, подали проектни предложения по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР публикува Решение за одобряване на оценителен доклад от 23.02.2018 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, с …

На вниманието на кандидатите, подали проектни предложения по процедура „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР публикува Решение за одобряване на оценителен доклад от 20.02.2018 г. по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ с приложени …

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура „Транснационални партньорства” – част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения

С изпълнението на процедурата се цели трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, …