Експерти на Управляващите органи на ОПРЧР и ОПНОИР представиха днес условията за кандидатстване по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се изпълняват интегрирани проектни предложения. Реализацията на операцията ще позволи по взаимодопълващ …

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на …

Заместник-министър Зорница Русинова се срещна с представители на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Заместник министър Зорница Русинова се срещна с представители на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). На срещата се обсъдиха актуални въпроси, …