МИГ Лясковец-Стражица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.030 МИГ „Лясковец-Стражица“, мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 7 „Приспособяване …

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“

Във връзка с Решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) от месец януари 2018 г., Министерството на …

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване …

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на Европейски социален фонд – Conference of the European Social Fund Discusses Investments in People’s Development

Предизвикателствата пред политиката на ЕС в областта на човешкия капитал бяха обсъдени по време на конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на …