news-logo

УО на ОП РЧР 2014-2020 публикува списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“.

Публикуван е Списък с предложените за отхвърляне проектни предложения на етап оценка на административно съответствие и допустимост по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО …

ВОМР - LEADER

Указания от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси от ОП РЧР 2014– 2020 г.

УО на ОПРЧР публикува Указания  за прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ с ресурси от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 …

Индикативна Годишна Работна Програма
Отворени за кандидатстване процедури
Заетост
Труд
Социално включване