Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE22926
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE229I7

За нас

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 22.08.2023

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) подкрепя изпълнението на Европейския стълб на социалните права в сферите „Равни възможности и достъп до пазара на труда“, „Справедливи условия на труд“ и „Социална защита и включване“ и Плана за действие към него. Програмата подкрепя постигането на целите за устойчиво развитие на ООН и зачитането на основните права и спазване на принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Функциите на Управляващ орган на Програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерство на труда и социалната политика.

 

Програмата реализира мерки в пет приоритета:

  •  Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“
  •  Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“
  •  Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“
  •  Приоритет 4 „Социални иновации“
  •  Приоритет 5  „Техническа помощ“