Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE229U7
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE22996
ПРЧР 2021-2027 ВОМР ИТИ - Одобрени концепции

Процедури

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

 

В този раздел можете да откриете всички обявени процедури по Програмата, финансирани със средства от европейските фондове за споделено управление, както и информация за прилагането на подходите „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и "Интегрирани териториални инвестиции" (ИТИ).