Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE22D20
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE22DQ2
План за оценка Приключили оценки Ръководства

Оценки

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 31.07.2023

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 планира провеждането на оценки, които да подпомогнат взимащите решения при оформянето на стратегията за развитие на Програмата, както и да осигури информация за това какво работи и какво би могло да се промени. Оценките ще бъдат реализирани в съответствие с чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1060/2021 и въз основа на един или няколко от следните критерии: ефективност, ефикасност, относимост, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. Те могат да обхващат и други приложими критерии като приобщаване, недискриминация и видимост.


Всички оценки ще бъдат изпратени на Европейската комисия като „обратна връзка“ за ефектите и въздействието от подкрепата, съфинансирана от ЕС. Резултатите от оценките могат да бъдат използвани от всички заинтересовани страни като отправна точка за подобряване в областите, в които се осъществява подкрепата по ПРЧР.