Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Управляващ орган

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” 
Министерство на труда и социалната политика

1000 София, ул. „Триадица“ № 2 
тел: +359 2 8119 600
тел: +359 2 9329 510
е-mail: efipp@mlsp.government.bg

Цветан Спасов
Ръководител на Управляващия орган
Главен директор

 

Наталия Ефремова
Заместник главен директор

 

Анна Николова
Заместник главен директор

 

Наталия Анастасова
Заместник главен директор