Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE22513
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE22550
Правила и състав Дейност на Комитета за наблюдение

Наблюдение

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

 

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за напредъка и ефективността на програмата. Органът одобрява методиката и критериите, използвани за подбора на операции, включително измененията в тях, а също така и взема отношение по всякакви въпроси, засягащи качеството на изпълнението на програмата, както и за мерките за тяхното разрешаване.

В състава му се включват всички институции/организации, посочени в европейската и национална нормативна рамка. Използвана е и възможността за участие на допълнителни членове, които имат отношение към мерките, финансирани по програмата. По този начин се осигурява максимално представителство в Комитета на всички заинтересовани страни през целия програмен период.