Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE22LT7
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE22LR4

Напредък

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

 

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРЧР 2021-2027

Съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, пет пъти годишно управляващите органи подават по електронен път на Комисията кумулативни данни за всяка програма.

Данните за всеки приоритет се представят с разбивка по специфични цели и, където е приложимо, по категории региони и се отнасят до броя на подбраните операции, общата им допустима стойност, приноса от фондовете и общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган, всички с разбивка по видове интервенции, както и стойностите на показателите за краен продукт и за резултат за подбраните операции и постигнатите от операциите стойности.