Z6_PPGAHG8009LE206IVET14J1IG4
Z7_PPGAHG8009LE206IVET14J1I80

Уведомете за нередност

Всеки има право да подаде сигнал за нередности и измами, възникнали при изпълнението на проекти и програми, финансирани от ЕС. В УО на ПРЧР има служители, отговорни за борбата с нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС. При постъпване на сигнал започва проверка за наличие на достатъчно данни за извършена нередност. Ако бъдат установени такива, УО на ПРЧР сезира компетентните органи за предприемане на действия. След получаване на сигнала, упълномощените служители ще го разгледат и ще Ви изпратят отговор по електронна поща. Ако е необходимо повече време за произнасяне по казуса, ще бъдете уведомени допълнително.

 

Опишете обстойно нередността:
- Дали е предполагаема или действителна и как е била осъществена;
- Периодът, за който се отнася;
- Начин, по който сте узнали за нея, вкл. източник на информация;
- Идентифицирани физически или юридически лица, имащи отношение към нередността;
- Друга информация.