Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE22PC0
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE22PC3
Северозападен район Северен централен район Североизточен район Югоизточен район Югозападен район Южен централен район

ИТИ - Одобрени концепции

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 27.03.2024

 

Подходът Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) се реализира за първи път в България и в него се включат още пет програми: „Развитие на регионите“ (водеща програма), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Образование“, „Околна среда“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. 


Интервенциите в рамките на ИТИ се осъществяват на базата на подбрани на конкурсен принцип концепции за ИТИ, разработени в изпълнение на Интегрирани териториални стратегии за развитие за всеки от шестте региона в страната от ниво NUTS 2. Те следва да отчитат спецификите на съответните територии и да предвиждат конкретни мерки за развитието им спрямо идентифицираните слабости и потенциал, като се насърчава и се дава приоритет на партньорството.  


Регионалният съвет за развитие на всеки от регионите отговаря за избора на концепциите за ИТИ, с участието на експерти от всички програми според тяхната компетентност. 


ПРЧР подкрепя широк кръг от области на въздействие в рамките на Приоритети 1, 2 и 3 на програмата с общ бюджет от 445 млн. лв., като предоставя подкрепа за достъп до пазара на труда, социалното включване и младежката заетост на регионално ниво. Те следва да бъдат аргументирани спрямо Интегрираните териториални стратегии за развитие на съответния регион.