Z6_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIU24
Z7_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIU27

BG05SFPR002-1.011 "Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица"

Дата на публикуване: 25.09.2023
Последна актуализация: 05.03.2024

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване процедура BG05SFPR002-1.011 „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенцията по заетостта. Процедурата се реализира в два компонента и цели предоставяне на подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение за повишаване на професионалната квалификация и уменията, вкл. дигиталните на заети лица, вкл. и на самостоятелно заети лица. По този начин пряко ще се повишат квалификацията и компетентностите на заетите лица в България, което ще повиши тяхната конкурентоспособност и пригодността им да отговорят на изискванията за заемане на качествени работни места.

 

Чрез дейностите ще се подкрепят преходите от заетост в заетост и професионалната мобилност. Ще се увеличи броят на търсещите работа заети лица, които ще получат достъп до услуги, насочени към професионално ориентиране и консултиране, подкрепа за професионална мобилност, с цел откриване на нови възможности за работа и професионална реализация или втора /допълнителна работа и др., с което да се подобрят перспективите за кариерно развитие на заетите лица.

 

Процедурата е с бюджет 55 млн. лв., като за Компонент 1 е 50 млн. лв., а за Компонент 2 е 5 млн. лв., и е с продължителност до края на 2025 г.

 

Крайният срок за подаване на проектно предложение от Агенцията по заетостта е 20 октомври 2023 г.

 

Условията за кандидатстване по мярката „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ са публикувани и в ИСУН