Z6_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIUB0
Z7_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIUB3

BG05SFPR002-3.001 "Младежка заетост +"

Дата на публикуване: 12.09.2023
Последна актуализация: 11.12.2023

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване процедура BG05SFPR002-3.001 „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ+“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенцията по заетостта. Процедурата цели да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 г. включително чрез улесняване на прехода от образование към заетост чрез подкрепа за набиране на опит по специалността (стажуване); придобиване на трудов опит, вкл. от първа работа (обучение по време на работа или подкрепена заетост); придобиване на преносими и „меки“ умения за повишаване на пригодността за заетост и повишаването на шансовете за наеме на работа, независимо от конкретното работно място.

 

Чрез дейностите ще се осигурят възможности за младежите за стажуване, обучение по време на работа или подкрепена заетост, наред с новите умения, приложими в широк кръг професии, ще дадат нови възможности за последваща заетост при работодател за младите хора.

 

Процедурата е с бюджет 188 млн. лв. и е с продължителност до края на 2027 г. Крайният срок за подаване на проектно предложение от Агенцията по заетостта е 10 август 2023 г.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван в ИСУН2020.