Z6_PPGAHG80092Q0062MBUQE229F4
Z7_PPGAHG80092Q0062MBUQE229V5

ВОМР

Дата на публикуване: 02.06.2023
Последна актуализация: 06.10.2023

 

 

Общи указания за прилагането на подхода ВОМР по ПРЧР 2021-2027

УО на ПРЧР 2021 – 2027 публикува „Общи указания за прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ с ресурси от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027“. Настоящите указания са подготвени с цел подпомагане на местните партньорства и МИГ в подготовката на стратегиите за местно развитие, по отношение на мерките с финансиране от ПРЧР.

 

Указания за ВОМР по ПРЧР 2021-2027