МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.090 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване …

СНЦ „МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.092 МИГ Поморие – Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване …

НПО-та, работодатели и социални предприятия участваха в Инфо ден по процедурата за професионална интеграция на младежи от социални услуги

Неправителствени организации, работодатели и социални предприятия се включиха в Информационния ден по процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в …

МИГ Лясковец – Стражица обявява процедура за подбор на проекти по мярка „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет 1 „Достъп …

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедурата „Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп …

Работодатели и НПО-та могат да кандидатстват по процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на ОПРЧР

Работодатели и неправителствени организации могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ …

Оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

МИГ Хисаря, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедурата „Интеграция на маргинализираните общности“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа …

МИГ Хисаря, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедурата Хисаря – Мярка 12 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, …

Всеки гражданин може да участва в оценка на подкрепените от ЕС дейности за образование и обучение

Европейската комисия стартира публична консултация сред всички граждани и заинтересовани страни за провежданите дейности в подкрепа на образованието и обучението. Събраната информация ще …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Добри практики
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети