МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет ИП 1 …

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.122 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие и е във …

Оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.117 „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: Осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда в преработвателните предприятия на …

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни, мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на …

МИГ Поморие с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.115 „МИГ Поморие – Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция …

Оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: Повишаване квалификацията и уменията на работещите на територията на МИГ Самоков чрез възможности за учене …

МИГ Поморие с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.115 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп …

МИГ „МИГ Девня-Аксаково с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.123“ МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“

Процедурата се изпълнява по Приоритетна oс 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 3: Устойчиво интегриране …

Близо 130 работодатели се включиха в онлайн Информационния ден по процедура „Детски кътове“

Близо 130 работодатели участваха в онлайн Информационния ден за процедурата „Детски кътове“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Процедурата „Детски кътове“ е …

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.116 „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 2: „Активно …

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция …

Сдружение „Местна Инициативна Група – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001 – 2.107 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Процедури на фокус
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети