Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на …

Зам.-министър Русинова запозна абсолвенти с възможностите да започнат първа работа в социална услуга

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова поздрави студентите от факултета по „Педагогика“ при връчване на дипломите им на официална церемония в …

Зам.-министър Русинова пред НСОРБ: Планирането на социалните услуги ще реши част от предизвикателствата

Доброто планиране на социалните услуги ще бъде основата за решаване на всички останали предизвикателства в системата, свързани с недостатъчния капацитет, недофинасирането, „белите петна“ …

ОПРЧР и КТ „Подкрепа“ подписаха проект за повишаване адаптивността на предприятията и работниците към променящите се икономически условия

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и президентът на …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Добри практики
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети