Зам.-министър Русинова представи пред Агенцията по заетостта приоритетите на ЕС на пазара на труда

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова запозна структурите на …

Промяна в Условията за кандидатстване по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 2“

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.093 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на …

УО на ОПРЧР публикува Решение за одобряване на оценителен доклад по процедура „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети