МИГ Самоков, с подкрепата на ОПРЧР, обявява за кандидатстване процедурата „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

МИГ Самоков обявява за кандидатстване процедурата BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“. По мярката ще бъде увеличена …

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-1.129 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Процедури на фокус
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети