ЕСФ за социално приобщаване

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура BG05M9OP001-1.116 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен …

Три антикризисни мерки за подкрепа на бизнеса, социалната и здравната система с допълнителни 315 млн. лв. от ОПРЧР

С три нови мерки, финансирани със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ще бъдат подкрепени бизнесът, социалната и здравната система по …

УО на ОПРЧР променя Условията за кандидатстване по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 2“

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства …

ЕСФ за социално приобщаване

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура BG05M9OP001-2.114 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.4. Развитие на социалното предприемачество

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4: „Насърчаване на …

Подкрепа в борбата с COVID-19
Процедури на фокус
Мисията е възможна
Видео ръководства и полезни съвети