ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са …

МИГ Момчилград – Крумовград, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.047- „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи …

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща …

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием на проектни предложения по мярка 8 от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ №BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост за неактивни и трайно безработни лица със …

МИГ Поморие, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ – №BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2 на ОПРЧР, …

МИГ „Ардино – Джебел“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е интеграция на безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ – …

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 2“

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на …

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво …

ОПРЧР обявява процедура „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ с конкретен бенефициент НАПОО

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура чрез директно …

УО на ОПРЧР обявява за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване …