Пет отбора с деца от Гимназията по туризъм и от социални услуги в Бургас премериха сили в кулинарното състезание „Ти си ШЕФ-ът“

Пет отбора с деца от социални услуги, приемни семейства и ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас премериха …

Оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG05M9OP001-2.082 „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения”

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.082 „Личностно развитие …

ЕСФ за социално приобщаване

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна …

ОПРЧР подготвя обучения по цифрови умения

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ планира масови обучения по цифрови компетентности, които ще засегнат почти всеки работещ или безработен човек. Това е …

Физически и юридически лица могат да кандидатстват с проекти по процедурата „Транснационални партньорства“ на ОПРЧР

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките …

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките …

МИГ Луковит – Роман обявява процедурата „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа …

Зам.-министър Русинова участва в откриването на Кризисен център за жертви на трафик и насилие

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова участва в откриването …

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

На вниманието на кандидатите по процедура ”Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира кандидатствалите по процедура ”Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения”, …

СНЦ „МИГ Раковски“ обявява процедурата „МИГ Раковски-МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР, инвестиционен приоритет …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Добри практики
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети