МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 …

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 3: „Повишаване …

Публична консултация – оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

Уважаеми дами и господа, В рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка …

МИГ Тунджа, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен …

МИГ „Павликени и Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен …

Зам.-министър Русинова и министър Красен Кралев подписаха проект по ОПРЧР за създаване на стандарти за качество на младежките услуги

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха проект за „Разработване и внедряване на …

МИГ „Ардино – Джебел“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.067- “МИГ Ардино – Джебел – Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване …

МИГ „Белово, Септември, Велинград“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР. Проектите ще …

„МИГ-Радомир-Земен”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 3: Подобряване на …

„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001–1.071„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия“

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 4 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и …

МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция …

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.055 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1.“Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1.“Достъп до заетост …

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Добри практики
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети