Зам.-министър Русинова пред НСОРБ: Планирането на социалните услуги ще реши част от предизвикателствата

Доброто планиране на социалните услуги ще бъде основата за решаване на всички останали предизвикателства в системата, свързани с недостатъчния капацитет, недофинасирането, „белите петна“ …

ОПРЧР и КТ „Подкрепа“ подписаха проект за повишаване адаптивността на предприятията и работниците към променящите се икономически условия

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и президентът на …

Информационен ден по процедура за ПБФП „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, организира провеждането на …

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

BG05M9OP001-2.086 ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване …

Оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

МИГ „Марица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.068 МИГ община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция …

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Доставчици на социални услуги могат да кандидатстват по схемата „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ на ОПРЧР

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедурата „Личностно развитие …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Добри практики
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети