45 млн. лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания, за да преодолеем заедно пандемията COVID-19

От 30.03.2020 г. общините в България могат да кандидатстват за финансиране за патронажна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с …

Министерството на здравеопазването подписа договор по ОПРЧР за допълнителните възнаграждения от 1000 лв. към заплатите на здравните работници в борбата с COVID-19

Министерството на здравеопазването подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с който се гарантира насочването на ресурс от 60 млн. лв. …

МИГ Луковит – Роман обявява процедурата МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 3: „Повишаване …

МИГ „Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проекти по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“

Процедурата се изпълнява в съответствие с приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране …

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Указания на УО на ОПРЧР във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Добри практики
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети