МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура №BG05M9OP001-1.075 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп …

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура № BG05M9OP001- 1.061 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване …

МИГ ЛОМ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР. Проектите ще …

Зам.-министър Русинова проведе дискусия по повод социалната политика и свързаното с нея законодателство в Габрово

Заместник–министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова и заместник главният директор на Оперативна …

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ”

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ” и …

Отворени за кандидатстване процедури
Процедури на фокус
Операция "Умения"
Мисията е възможна
Добри практики
Транснационално партньорство
Видео ръководства и полезни съвети