Z6_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIU24
Z7_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIU27

BG05SFPR002-1.010 "Дигитални умения"

Дата на публикуване: 25.09.2023
Последна актуализация: 25.03.2024

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване процедура BG05SFPR002-1.010 „Дигитални умения“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенцията по заетостта. Процедурата цели подобряване на общите дигитални умения на неактивни и безработни лица, вкл. младежи, чрез включването им в обучения по цифрова компетентност. Процедурата ще допринесе за изпълнението на принцип 1 „Образование, обучение и учене през целия живот“ от Европейския стълб на социалните права, както и подкрепя реализацията на въздействие 5 „Адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална защита“ от Стратегия „Цифрова трансформация на България“ за периода 2020 -2030 г.

 

Процедурата допринася за изпълнението на Зелената сделка чрез подготовка на кадри за използване на нови технологии и дигитални услуги, които намаляват карбоновия отпечатък върху околната среда.

 

Процедурата е от стратегическо значение, която има значителен принос за постигането на целите на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

 

Процедурата е с бюджет 40 млн. лв. и е с продължителност до края на 2026 г. Крайният срок за подаване на проектно предложение от Агенцията по заетостта е 20 октомври 2023 г.

 

Условията за кандидатстване по мярката „Дигитални умения“ са публикувани и в ИСУН